Spotkania wspierające dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej
Nr 4 w Myszkowie

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Bulska – Łuszczyk (psycholog szkolny), mgr Zuzanna Noskowicz (pedagog szkolny, pedagog specjalny)

Adresat spotkań: rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Myszkowie

Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu, wg zapotrzebowania

Termin realizacji działań: cały rok szkolny

Cel główny: udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wsparcia dla rodziców
w procesie wychowawczym

Cele szczegółowe:

 • udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka,

 • udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
  i wychowawczych,

 • rozmowy dotyczące zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów,

 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego,

 • rozmowy o stwarzaniu warunków aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola, szkoły oraz w środowisku społecznym,

 • rozmowy o emocjach, „trudnych sprawach”, wypaleniu w roli rodzica, strategiach wychowawczych,

 • poradnictwo w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, opracowanie możliwych scenariuszy wydarzeń,

 • podejmowanie próby mediacji w przypadku wystąpienia konfliktu na linii rodzic – uczeń – nauczyciel,

 • tworzenie bazy kontaktów rodziców jako potencjalnej grupy wsparcia.

Przebieg, realizacja działań:

 • umawianie wizyt z pedagogiem lub psychologiem poprzez e – dziennik lub telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu szkoły

 • udzielanie poradnictwa wg zapotrzebowania, odbycie konsultacji.