Wniosek o przyjęcie do szkoły/przedszkola

Wniosek przedszkole.pdf

Wniosek I klasa.pdf

 

Rekrutacja
w szkołach podstawowych gminy Myszków na rok szkolny 2024/2025

Pliki do pobrania oddział przedszkolny

1_Zarzdzenie_17-2024-_Rekrutacja-przedszkola.doc

2_Z_1-HARMONOGRAM_dla_P-_2024.doc

3_Z_2-Kryteria__rekrutacji_do_przedszkoli_na_I_i_II_etapie_postpowania.doc

Dokumenty do pobrania klasa 1

1_Zarzdzenie_nr_18-2024-_rekrutacja_SP.doc

2_Z_1-HARMONOGRAM_SP_2024r_KlI.doc

3_Z_2-Kryteria_do_rekrutacji_do_szk_podstawowych.doc

Rekrutacja
w szkołach podstawowych gminy Myszków na rok szkolny 2023/2024

Pliki do pobrania oddział przedszkolny

HARMONOGRAM_REKRUTACJI_do_PRZEDSZKOLI-_2023_1.pdf

Wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola.pdf

Dokumenty do pobrania klasa 1

HARMONOGRAM_REKRUTACJI_w_2023r_do_KLAS_I_SP_1.pdf

Wniosek_rekrutacyjny_do_sp.pdf

Rekrutacja do klasy 1
w szkołach podstawowych gminy Myszków na rok szkolny 2022/2023

Dokumenty do pobrania klasa 1

Harmonogram_rekrutacji_-SP_2022-2023.doc

images/SP4aktualnosci/Wniosek_o_kontynuacj_nauki.pdf

Wniosek_o_przyjcie_do_klasy_pierwszej

Pliki do pobrania oddział przedszkolny

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI 2022

DEKLARACJA

Wniosek do przedszkola-2022-2023

Oświadczenie o zamieszkaniu

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych gminy Myszków na rok szkolny 2022/2023

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2018r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2019r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Burmistrz Miasta, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (t.j.:Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
2. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu. Data złożenia wniosku w tym okresie w przedszkolu/szkole, nie ma wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

3. Zgodnie z przepisami prawa wniosek o przyjęcie można składać do wybranych (maksymalnie 3) przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne.

 

4. Informacje ogólne

·        W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Myszkowie:
- dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2019-2016),
oraz
- dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Myszkowem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
  • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2020r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 roku.
  • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
  • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
  • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

5. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2021/2022)

W terminie od 1 do 11 lutego 2022r.   przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnegorodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolu/szkole, do którego uczęszcza dziecko.

6. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

·        Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • - pobierają wypełnią wniosek o przyjęcie dziecka ze strony internetowej www.miastomyszkow.plzakładka: Mieszkańcy/ Oświata/ Informacje dla rodziców,
 • - drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • - pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,
 • - wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 • Podpisy obojgarodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Za sprawdzenie oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub  upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”(art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 • - żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  - zwrócić się do burmistrza miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu burmistrz miasta:

- korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

- może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

- może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

·        Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,

- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale XLI/329/2017  Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2017r. tzw. kryteria samorządowe.

·        Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli - podpisanie umowy, zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
  - wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • - wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 7. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

 • Rodzice, układając listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują w zależności od preferencji:
 • w pierwszej kolejności oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne

lub
w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

·        Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole, wskazanej na liście preferencji, prowadzącej oddziały integracyjne.

 • O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły.
 • Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.