loading...

Szkoła

Wizja szkoły
Misja szkoły
Dyrekcja, grono pedagogiczne
Rada Rodziców
Dokumenty
RODO
Oferta szkoły
ERASMUS+
Wizja szkoły

Nasza szkoła zapewnia uczniom możliwość indywidualnego rozwoju, realizowania własnych pasji, oraz odkrywania talentów. Zapewnia takie warunki rozwoju społecznego uczniów, aby chętnie podejmowali działania na rzecz swojego środowiska. Umożliwia wszechstronny rozwój oraz przygotowanie do życia w przyszłości. Pozwala nabywać umiejętności, które posłużą do wytyczenia i realizowania własnej drogi życiowej Szkoła promuje zdrowy tryb życia. Wykorzystując lokalne warunki organizuje rajdy po okolicy, wycieczki krajoznawczo – turystyczne, zielone szkoły. Nauczyciele starają się jak najczęściej organizować lekcje wychowania fizycznego na boisku. Dbają o prawidłową postawę uczniów organizując zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, wyjazdy na basen. Zapewniają także najlepszym sportowcom udział w zawodach sportowych, umożliwiając im sprawdzenie się z rówieśnikami. Szkoła promuje uczniów najzdolniejszych. Zapewnia im pomoc merytoryczną nauczycieli oraz nieograniczony dostęp do informacji. Mamy rozwinięty system pomocy koleżeńskiej. Obok nauczycieli także nasi uczniowie pomagają w nauce słabszym. Cała społeczność szkolna bardzo aktywnie podejmuje się wszelkich działań na rzecz biednych i samotnych w naszym środowisku, a także uczestniczy w akcjach globalnych.

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działanie na takich wartościach jak: mądrość, tolerancja, altruizm, uczciwość, odpowiedzialność i szczęście. Wspieramy indywidualny rozwój każdego ucznia. Budujemy w naszych uczniach poczucie wartości, bezpieczeństwa i dumy z własnej szkoły. Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę, jesteśmy dla nich przykładem postępowania opartego na wartościach. Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych. Zapewniamy im dobry start.

dyrekcja, grono pedagogiczne

DYREKCJA SZKOŁY

 

Dyrektor SP Nr 4 - Jacek Woś

Z-ca dyrektora SP Nr 4 - Monika Baranowska

 

GRONO PEDAGOGICZNE

 

Jacek Woś

Beata Kończyk

Magdalena Szymankiewicz

Beata Macherzyńska

Violetta Wójcik Lewandowska

Beata Kubalska

Dorota Kot

 Iwona Brodzik

 Małgorzata Maszczyk

Monika Rusek

Monika Baranowska

Beata Ganczewska

Renata Bańska

Marcin Morawiec

Paulina Matyja

Olga Biały

Mariola Liwoch

Iwona Krsmanović

Agnieszka Stacewicz

Nina Grabowska

Mariola Ściślicka

Aneta Tyras

Grażyna Woś

 Izabela Haluk

Lidia Bigajczyk – Jędrecka

Aleksandra Bulska

Martyna Gajek

Justyna Łapaj

Katarzyna Kasznia

Magdalena Bulska-Łuszczyk

Edyta Jekiel

 Magdalena Jeleń

Edyta Świtała

Agnieszka Skorek

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

 

Julia Kotyl / Justyna Bubel

Beata Gołdyn

Ewa Czyż

Magdalena Zawalska

Wojciech Macherzyński

 

 

 

 

 

 

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący – Przemysław Więcek tel 602 171 132
Zastępca przewodniczącego – Dorota Witnik-Sobota
Skarbnik – Agnieszka Matysiewicz
Sekretarz – Anna Górny

W aktualnym roku szkolnym dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców (zgodnie z zadeklarowaną kwotą) można dokonywać u skarbnika klasowego, skarbnika Rady Rodziców lub przelewem na konto bankowe.
Nr konta do wpłat: 2482 7900 0001 0014 0140 0100 02 Bank spółdzielczy w Myszkowie
Dokonując wpłaty na konto w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Dokumenty

List ministra zdrowia do rodziców i opiekunów przedszkola/szkoły

Program Wychowawczo - Profilaktyczny 2022-2023

STATUT

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2020-2021

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

dla UCZNIÓW / RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW w związku z pozyskiwaniem danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm./ informuję, iż:

Tabela z danymi do Klauzuli informacyjnej

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 4 w Myszkowie, z siedzibą ul.Jedwabna 93, 42-300 Myszków; tel. nr:+48 34 313 07 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator – wyznaczył Inspektora ochrony danych /IOD/, którym jest Pan Jacek Orłowski, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez:

  • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • pisemnie pod adresem ul.Jedwabna 93, 42-300 Myszków

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),

  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, ma podstawie art.6 ust.1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – funkcja wychowawcza,

  • informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły na podstawie art.6 ust.1 lit. a, art.9 ust.2 lit. a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest art.9 ust.2 lit c RODO (ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą) oraz art.9 ust.2 lit g RODO (ważny i proporcjonalny interes publiczny).

Odbiorcy danych

Pani/ Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług np. serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, w tym rozporządzenia RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  1. Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

  2. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3. Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /PUODO/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jest wymogiem ustawowym, a w przypadku informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły jest dobrowolne.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Oferta szkoły
ERASMUS +

Akredytacja

I mobilność uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Myszkowie, realizując politykę oświatową państwa, misję szkoły oraz jej Europejski Plan Rozwoju w październiku 2021r., złożyła wniosek o akredytację 

w programie Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 1 – Mobilność edukacyjna. W lutym 2022r. 

w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków uzyskała akredytację na lata 2022 – 2027. Oznacza to, że w ciągu pięciu najbliższych lat uczniowie odbędą cztery wizyty w szkołach partnerskich, nauczyciele i kadra niepedagogiczna 5 szkoleń międzynarodowych oraz job shadowing do wybranych przez siebie krajów położonych w granicach UE lub innych państwach stowarzyszonych z programem. Możliwość taką w tym naborze uzyskało jedynie 117 szkół podstawowych i średnich w całym kraju. Na realizację pierwszego etapu projektu, który zakończy się w grudniu 2023r., szkole przyznano dotację w wysokości 33,711 EUR.  

Cele i złożenia programu Erasmus+, które będą realizowane przez Szkołę Podstawowa Nr 4 w ciągu najbliższych pięciu latach, to:

- promowanie równych możliwości i równego dostępu, włączenie społeczne, przełamywanie barier ekonomicznych i społecznych uczniów,

- zaangażowanie osób uczących się, nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą w transformację cyfrową,

- budowanie wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie zmiany klimatu oraz zapewnienie wsparcie na rzecz zrównoważonego rozwoju,

- uczestnictwo w życiu demokratycznym oraz społeczne i obywatelskie zaangażowanie poprzez formalne i nieformalne działania związane z uczeniem się,

- podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego w zakresie pisma i mowy,

- poznanie i nabycie nowych metod i form pracy z dziećmi i młodzieżą; wymiana dobrych praktyk z nauczycielami ze szkół europejskich,

- poznanie życia codziennego, zwyczajów i tradycji wybranych krajów europejskich.

Dzięki bardzo dużej pomocy Burmistrza Miasta Myszkowa Włodzimierza Żaka, Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli oraz dyrektora szkoły Jacka Wosia koordynatorkom projektu – Monice Baranowskiej i Małgorzacie Maszczyk, już w czerwcu udało się zorganizować pierwszą mobilność. Uczniowie klasy VIIIa wyjechali do Bułgarii, aby tam, wspólnie z uczniami Otets Paisii Primary School, podsumować wspólnie realizowany na platformie eTwinning projekt dotyczący ochrony środowiska My Earth – My Home. W trakcie pracy uczniowie szukali rozwiązań na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz tworzyli logo projektu.

W ciągu tygodniowego pobytu uczniowie nie tylko zawarli nowe znajomości, ale także nabyli kompetencje językowe i społeczne, dodatkowo poznali walory przyrodnicze i kulturowe Warny i jej okolic.

Zdobyte doświadczenie i nawiązane kontakty międzynarodowe pomogą w przyszłości na realizowanie kolejnych projektów i podsumowywanie ich u zagranicznych partnerów. Rezultaty natomiast będą trwałym źródłem pomysłów edukacyjnych i inspiracją dla całej społeczności szkolnej do zaangażowania w kolejne projekty.

Podsumowanie projektu ERASMUS+

W dniu 21.01.2022r. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Myszkowie zorganizowała uroczyste podsumowanie projektu ERASMUS+ „Cyfrowy nauczyciel - skuteczne nauczanie”, na którym omówiliśmy realizację projektu i dzieliliśmy się naszą wiedzą i doświadczeniami. W spotkaniu brali udział przedstawiciele władz miasta na czele z Burmistrzem Włodzimierzem Żakiem, Panią Burmistrz Iwoną Franelak i Kierownikiem MZE-ASiP panią Marzanną Wieczorek oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli z gminy Myszków.

Cały projekt zapewnił nauczycielom profesjonalne szkolenia, zapoznał nauczycieli z bieżącymi trendami IT i sposobem ich wykorzystania do planowania e-lekcji. Ponadto stworzył możliwości dzielenia się doświadczeniem i wymianą dobrych praktyk z pedagogami z zagranicy. Poznanie nowych kultur poprzez uczestnictwo w kursach wspólnie z nauczycielami z innych krajów europejskich i wymiana doświadczeń metodycznych, to kolejna wartość dodana projektu.

Dzięki wszystkim podjętym działaniom osiągnęliśmy wszystkie zaplanowane rezultaty projektu jakimi są: zapewnienie uczniom dostępu do lekcji realizowanych na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem multimediów i elementów e-learningowych oraz realizacja międzynarodowych projektów e-Twinning.


                    

Nauczyciele z SP4 uczestniczyli w drugim kursie pt: Digital Classrooms w Rzymie

Do mobilności w Rzymie zakwalifikowały się następujące osoby: Monika Rusek, Dorota Kot, Iwona Krsmanović, Monika Baranowska, Beata Ganczewska, Agnieszka Stacewicz, Edyta Jekiel, Małgorzata Maszczyk. W terminie od 09.08.2021 do 13.08.2021 ośmioosobowa grupa nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 4 w Myszkowie uczestniczyła w szkoleniu o nazwie „Digital Classrooms” realizowany w ramach projektu Erasmus + pt.”Cyfrowy nauczyciel – skutecznie nauczanie” , które odbywało się w Rzymie. Szkolenie zostało przeprowadzone przez profesjonalną firmę: Cappadocia Education.

Był to 5 dniowy kurs dla nauczycieli, którzy chcą włączyć ICT do swoich lekcji. Nasze lekcje będą bardziej atrakcyjne i interesujące dzięki poznanym narzędziom ICT. Kurs obejmuje 4 moduły:

"Digital Classroom" - odpowiedni dla nauczycieli, którzy chcą zintegrować ICT ze swoimi lekcjami. Poznaliśmy wiele aplikacji i uzyskaliśmy dostęp do szerokiej gamy łatwych w użyciu i innowacyjnych narzędzi do nauczania i uczenia się. Wiele programów wykorzystywanych do mobilnego nauczania i uczenia się które umożliwią nauczycielom i uczniom prowadzenie zajęć online i uczęszczanie na nie w dowolnym miejscu i czasie.

Adobe Flash  - w tym module dowiedzieliśmy się, jak korzystać z "Adobe Flash Animation". Jest to multimedialna platforma programowa służąca do produkcji animacji, bogatych aplikacji internetowych, aplikacji desktopowych, aplikacji mobilnych, gier mobilnych oraz wbudowanych przeglądarek internetowych odtwarzaczy wideo. Pod koniec zajęć przygotowaliśmy animacje, które możemy wykorzystać na swoich lekcjach.

ICT Tools – polega na zrozumieniu przepływu pracy ICT w „chmurze”, zautomatyzowania oceniania i prezentacji wyników. Nauczyliśmy się jak być skutecznym nauczycielem spędzając więcej czasu z uczniami niż nad dokumentami, a to wszystko dzięki poznanym narzędziom dydaktycznym, które usprawniają pracę grupową, dają możliwość natychmiastowej informacji zwrotnej od uczniów, czy indywidualnego podejścia do każdego z nich

STEM -  to nauczanie przez doświadczenie, poznawanie świata w praktyce np. poprzez eksperymenty i ukazujące praktyczne zastosowanie wiedzy. STEM to rozwijanie umiejętności poznawczych dziecka, samodzielnego myślenia, wyciąganie wniosków oraz praca nad umiejętnością myślenia przyczynowo – skutkowego.

Jednocześnie mieliśmy okazję zwiedzić wiele wspaniałych miejsc, poznać odrobinę Włoskiej kultury i języka. Podczas wieczornych spacerów  mogliśmy co kawałek odkrywać urokliwe zakątki, małe kawiarnie, lodziarnie i restauracje, a także ślady przeszłości. Rzym to w zasadzie miasto muzeum.

Wraz z zakończeniem szkolenia otrzymaliśmy certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu i zdobyte doświadczenia oraz kompetencje a także dokument Europass Mobilność potwierdzające udział w szkoleniu zawierające jego zakres i tematykę.

Kurs w Turcji 

pierwszy z cyklu dwóch szkoleń w ramach projektu Erasmus+ akcja KA101, który został zrealizowany przy wsparciu Gminy Myszków. 

Do mobilności w Turcji zakwalifikowały się następujące osoby: Jacek Woś, Magdalena Bulska, Monika Rusek, Dorota Kot, Iwona Krsmanović, Justyna Łapaj, Beata Ganczewska, Małgorzata Maszczyk.

 Od października 2020 r. do maja 2021r. odbywał się intensywny kurs języka angielskiego połączony z kulturoznawstwem Turcji. Celem tych działań było poszerzanie kompetencji językowych oraz kształcenie i rozwój warsztatu pracy nauczycieli. W terminie od 03.07.2021r. do 07.07.2021r. ośmioosobowa grupa nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 4 w Myszkowie uczestniczyła w szkoleniu o nazwie „Useful ICT Tools for Teachers” realizowanym w ramach  projektu Erasmus +  pt: „Cyfrowy nauczyciel – skuteczne nauczanie”, które odbywało się w Kirsehir (Cappadocia Region) w Turcji. Szkolenie prowadziła profesjonalna firma  „Cappadocia Education”.

Był to 5-dniowy kurs dla nauczycieli, którzy chcą włączyć ICT do swoich lekcji. Po kursie  lekcje będą bardziej atrakcyjne i interesujące dzięki poznanym narzędziom ICT. Szkolenie obejmowało 4 moduły - łącznie 30 godzin praktycznego szkolenia:

 1.Wprowadzenie do ICT w edukacji- jak stwarzać warunki uczniom do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł z zastosowaniem TIK.

2.Kahoot- pozwala  nie tylko na tworzenie gier multimedialnych, ale także ich odtwarzanie podczas zajęć. 

3.Padlet jako wirtualna tablica.  To proste w obsłudze narzędzie może także służyć jako obszar roboczy do współpracy uczniów i nauczycieli, gromadzenia zbiorów, prostych konkursów, wspólnych opowieści, otrzymywania informacji zwrotnej czy składania życzeń. 

4.Moodle – jest to aplikacja pozwalająca tworzyć kursy/lekcje on-line i nimi zarządzać.

W trakcie pobytu dzięki uprzejmości koordynatora tureckiego Pana Ersina Özseven kursanci  mieli możliwość odwiedzenia elitarnej szkoły Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi. Zwiedzili wiele wspaniałych miejsc, poznali turecką kulturę i język.

Wraz z zakończeniem szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w kursie. 

                                    

       

Spotkanie kulturowe grupa Turcja

Grupa nauczycieli odbywających kurs w Turcji uczestniczyła w spotkaniu kulturowym. Odbyło się ono w Katowickiej restauracji Amfora. Dowiedzieliśmy się, że Turcja jest państwem leżącym w dwóch kontynentach, Europie oraz Azji. Część azjatycka stanowi aż 97% kraju.  Turcja jest 37. największym państwem świata dzięki czemu jej klimat, przyroda oraz kultura są bardzo zróżnicowane. Mitem jest, że w Turcji panuje zawsze ciepła pogoda – spotkać tam można zarówno słoneczne i gorące lato, jak i chłodna zimę.

Współczesna turecka kultura, pod wpływem burzliwych dziejów, stanowi mieszankę wielu wpływów: muzułmańskich tradycji, zachodniego liberalizmu, kemalowskich zmian społecznych oraz etnicznych i religijnych mniejszości. Do tej pory w różnych częściach kraju rozpoznawalne są elementy kultury arabskiej, perskiej, kaukaskiej, kurdyjskiej, bałkańskiej lazyjskiej czy nawet francuskiej. W zależności od miejsca zamieszkania doświadczyć można wielu różnorodnych tureckich zwyczajów i stylów życia.

Mieliśmy  możliwość spróbowania wielu tradycyjnych Tureckich potraw. Było pysznie. :)

KOLEJNY KROK W REALIZACJI PROJEKTU ERASMUS+PT.” CYFROWY NAUCZYCIEL  - SKUTECZNE NAUCZANIE”.

 

Kolejnym etapem w realizacji naszego projektu Erasmus+ pt.” Cyfrowy nauczyciel

- skuteczne nauczanie” był intensywny kurs języka angielskiego, który poprowadziła Pani Beata Ganczewska.

Kurs rozpoczął się w listopadzie 2020r . Obejmował 60 godzin lekcyjnych.

Podczas wykładów nauczyciele naszej szkoły, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie, bardzo pilnie przyswajali i doskonalili następujące umiejętności językowe:

- rozumienie ze słuchu,

- znajomość funkcji językowych,

- rozumienie tekstów pisanych,

- znajomość środków językowych,

- wypowiedź pisemną.

Nasi wytrwali kursanci utrwalili i poszerzyli także zagadnienia gramatyczne, leksykalne, ortograficzne i fonetyczne oraz usystematyzowali zdobytą wiedzę.

Dzięki zaangażowaniu i ogromnej wiedzy Pani Beaty poznawaliśmy nowe struktury gramatyczne, niezbędne do skutecznej komunikacji, liczne ciekawostki o krajach, które odwiedzimy. Podczas zajęć poszerzaliśmy swoje wiadomości nie tylko o tradycyjne materiały ćwiczeniowe, ale głównie w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne.

Ponadto nasi nauczyciele zdobyli dodatkowe kompetencje potwierdzone certyfikatem

ukończenia kursu języka angielskiego na poziomie A1.

            - 

                 

  


Wniosek pt: „Cyfrowy nauczyciel – skuteczne nauczanie”  został zatwierdzony do realizacji. Złożony wniosek uzyskał łącznie 97 punktów na 100 możliwych. J Projekt przeznaczony jest dla nauczycieli zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji i zdobywaniem nowej wiedzy na kursach zagranicznych
Mamy przyjemność poinformować, iż  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus poinformowała nas, że została zakończona ocena wniosku złożonego w ramach sektora Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w roku 2020.

Niniejszy projekt jest wynikiem zapotrzebowania naszej szkoły na rozwój w dziedzinach: podniesienie kompetencji nauczycieli, zmiana tradycyjnych metod nauczania na nauczanie bardziej kreatywne wykorzystujące nowoczesnych technologii oraz innowacyjne metody, otwarcie na Europę i zwiększenie liczby projektów międzynarodowych, wzrost kompetencji dydaktyczno-pedagogicznych nauczycieli.

Celem głównym jest podniesienie kompetencji językowych, kształtowanie otwartości na różnorodność językową i kulturową, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych metod nauczania.

Kurs zagraniczny będzie poprzedzony intensywnym kursem języka angielskiego. Tematyka kursu skupia się na budowaniu umiejętności skutecznej komunikacji w języku angielskim. W tym celu w ramach zajęć równomiernie rozwijane są wszystkie najważniejsze funkcje języka: mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie. Podczas kursu duży nacisk położony jest na doskonalenie płynności wypowiedzi i rozumienia języka mówionego.

Pierwszy kurs zagraniczny będzie miał miejsce w Kapadocji w Turcji, a jego tytuł, to ”Useful ICT Tools for Teachers”  gdzie grupa 8 nauczycieli z naszej szkoły nauczy się, jak włączyć ICT do swoich lekcji.

Drugi kurs zagraniczny odbędzie się w Rzymie, Włochy. Tytuł szkolenia to “Digital Classrooms” . Kurs ten jest odpowiedni dla naszych nauczycieli, którzy chcą włączyć technologie informacyjno-komunikacyjne do swoich lekcji. Na tym kursie nauczą się oni korzystać z m.in. „Adobe Flash Animation”. Adobe Flash to multimedialna platforma programowa służąca do tworzenia animacji, bogatych aplikacji internetowych, aplikacji komputerowych, aplikacji mobilnych, gier mobilnych i wbudowanych odtwarzaczy wideo w przeglądarce internetowej.

 

Koordynatorki:

Maszczyk Małgorzata

Rusek Monika

Wsparcie językowe

Ganczewska Beata